Giải bài C1 trang 52 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 52 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Tính công thưc hiện được của anh An và anh Dũng.

Lời giải đáp án

- Trọng lượng của 10 viên gạch là: P₁= 10.16 = 160N.

Công của An thực hiện là: A₁ = P₁.h = 160.4 = 640J.

- Trọng lượng của 15 viên gạch là: P₂ = 15.16 = 240 N.

Công của Dũng thực hiện là: A₂ = P₂.h = 240.4 = 960J.

doctailieu.com
Tải về
Back to top