Đáp án bài 9 trang 66 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 9 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ ( ... ) trong bảng so sánh bằng cách tìm ƯCLN VÀ BCNN của hai hay nhiều số. 

Cách tìm ƯCLN BCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố    
Xét các thừa số nguyên tố ........... .........
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ ......... .........

Đáp án:

Cách tìm ƯCLN BCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố    
Xét các thừa số nguyên tố Chung Chung và riêng
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ Nhỏ nhất Lớn nhất

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu