Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 8 trang 82 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 82 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?

A. 36,7 gam              B. 35,7 gam            

C. 63,7 gam              D. 53,7 gam.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

PTHH: M + 2HCl → MCl2 +H2      

Tính nH2 => nHCl = 2nH2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

 mKL + mHCl  = mmuối  + mH2

=> mmuối = ? 

Đáp án bài 8 trang 82 sgk hóa học lớp 12

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

                       M + 2HCl → MCl2 +H2          

nH2nH2 = 0,6/2 = 0,3 (mol) => nHCl =2nH2 = 0,6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

                      mkim loại + mHCl = mmuối + mH2mH2

=> mmuối = 15,4 +  0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

Đáp án A

 

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    00:04 AM
23/07/2018    00:04 AM
Back to top