Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 8 trang 18 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 18 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

A. 22%.                                       B. 42,3%.

C. 57,7%.                                    D. 88%.

Hướng dẫn giải

Đặt số mol mỗi chất trong X là x, y

Lập hệ 2 phương trình 2 ẩn dựa vào dữ kiện đề bài:

+ mX

+ nNaOH

Đáp án bài 8 trang 18 sgk hóa học lớp 12

Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa

CH3COOC2H5  + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH.

nNaOH = 150.4100.40=0,15150.4100.40=0,15 (mol).

Ta có hệ phương trình : {x+y=0,1560x+88y=10,4{x+y=0,1560x+88y=10,4

=> x = 0,1 ; y = 0,05.

%metyl axetat = 0,05.8810,4100=42,30,05.8810,4100=42,3%.

Đáp án B

 

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    12:09 PM
17/07/2018    12:09 PM
Back to top