Giải bài 8 trang 124 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 8 trang 124 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau.

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

(D) Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 8 trang 124

  • (A) Đúng
  • (B) Sai – Vì hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vẫn có thể cắt nhau.
  • (C) Sai - Chúng có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
  • (D) Sai - Chúng có thể trùng nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu