Mục lục bài học
Giải Bài Tập SGK Hóa Lớp 8

Giải bài 7 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 101 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Phản ứng hóa học

Đề bài

Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:

a) 2H₂ + O₂    → 2H₂O.

b) 2Cu + O₂ → 2CuO.

c) H₂O + CaO → Ca(OH)₂.

d) 3H₂O + P₂O₅ → 2H₃PO₄.

Lời giải đáp án

Các phản ứng xảy ra sự oxi hóa: a), b).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top