Giải bài tập 65 trang 51 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 65 trang 51 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó?

a) A(x) = 2x - 6; -3 0 3  
b) B(x) = 3x + 1/2 −1/6 −1/3 1/6 1/3
c)M(x) = x² - 3x + 2; -2 -2 1 2
d)P(x) = x² + 5x - 6; -6 -1 1 6
e)Q(x) = x² + x; -1 0 1/2 1

 Phương pháp

Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức f(x) không ta làm như sau:

• Tính f(a)=? ( giá trị của f(x) tại x = a )

• Nếu f(a)= 0 => a là nghiệm của f(x)

• Nếu f(a)≠0 => a không phải là nghiệm của f(x)

Hướng dẫn giải

a) A(x) = 2x - 6 có nghiệm là 3

b) B(x) =  3x + 1/2 có nghiệm là -1/6

c) M(x) = x² – 3x + 2 có nghiệm là 1 và 2 

d) P(x) = x² + 5x – 6 có nghiệm là 1 và -6 

e) Q(x) = x² + x có nghiệm là -1 và 0 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 65 trang 51 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    17:00 PM
10/08/2018    17:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu