Giải bài tập 61 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 61 trang 50 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

a) (1/4)xy³ và -2x²yz²

b) -2x²yz² và -3xy³z

Phương pháp

- Áp dụng qui tắc nhân đơn thức với đơn thức.

- Bậc của đơn thức là tổng số mũ của các biến trong đơn thức đó.

Hướng dẫn giải

a) Tích của (1/4)xy³ và -2x²yz² là

(1/4)xy³.(-2x²yz²) = (-1/2)x³y⁴z²

Đơn thức tích có hệ số là (-1/2); có bậc 9.

b) Tích của -2x²yz² và -3xy³z

-2x²yz².(-3xy³z) = 6x³y⁴z²

Đơn thức có hệ số là 6;  có bậc 9.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 61 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    09:00 AM
10/08/2018    09:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu