Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 6 trang 95 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 95 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

A. Sắt bị ăn mòn.

B. Đồng bị ăn mòn.

C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ kiến thức về ăn mòn điện hóa

Đáp án bài 6 trang 95 sgk hóa học lớp 12

Dây phơi quần áo nối đoạn dây đồng (Cu) với thép (Fe)=> hình thành cặp pin Cu-Fe

=> Khi để lâu ngày thì sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học. Tính khử Fe > Cu nên Fe sẽ bị ăn mòn trước

Đáp án A

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    08:29 AM
24/07/2018    08:29 AM
Back to top