Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 6 trang 89 sgk Hóa 12

Giải bài 6 trang 89 sách giáo khoa Hóa học lớp 12: Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M.

Đề bài:

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 33,95 gam              B. 35,20 gam            

C. 39,35 gam              D. 35,39 gam

Hướng dẫn giải:

Gọi nFe = x (mol) => nAl = 2nFe = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng => 56x + 2x. 27 = 5,5

                                  => x = ?

Viết PTHH có xảy ra theo thứ tự:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓         (1)

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)2+ 3Ag↓          (2)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓  (3)

Tính toán theo PTHH (1), (2), (3)

m rắn = mAg↓ + mKL dư

 

Đáp án bài 6 trang 89 sgk Hóa học lớp 12

Gọi nFe = x (mol) => nAl = 2nFe = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng => 56x + 2x. 27 = 5,5

                             => x = 0,05 (mol)

=> nFe = 0,05 (mol) => nAl = 0,1 (mol)

nAgNO3 = 0,3.1 = 0,3 (mol)

Viết PTHH có xảy ra theo thứ tự:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓         (1)

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)2+ 3Ag↓          (2)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓  (3)

nAl = 0,1 (mol); nAgNO3 = 0,3 (mol) => Chỉ xảy ra phản ứng (1). Không xảy ra phản ứng (2) và (3)

=> m rắn = mAg↓ + mFe dư

               = 0,1.3.108 + 0,05.56

               = 35,2 (g)

» Tham khảo bài tiếp theo: Bài 7 trang 89 SGK Hóa 12

--------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn chi tiết lời giải và đáp án câu hỏi bài tập sách giáo khoa Hóa học lớp 12 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    14:48 PM
23/07/2018    14:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top