Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 6 trang 82 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 82 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

A. F.                           B. Na.                         

C. K.                          D. Cl.

Hướng dẫn giải

Viết lại đầy đủ cấu hình electron của cation R+

=> nguyên tử R

Đáp án bài 6 trang 82 sgk hóa học lớp 12

Cấu hình electron của R+ : 1s22s22p6

=> Cấu hình electron của R là: 1s22s22p63s1

=> số electron của R = 2+ 2+ 6+ 1 = 11 (e)

=> R là nguyên tố Na

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    20:53 PM
22/07/2018    20:53 PM
Back to top