Đáp án bài 6 trang 64 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 64 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học

Đề bài

 Một vật dược ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có thế năng vừa có động năng?

A. Chỉ khi vật đang đi lên.

B. Chỉ khi vật đang rơi xuống.

C. Chỉ khi vật lên đến điểm cao nhất.

D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống.

Lời giải đáp án

Chọn đáp án D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống.

doctailieu.com
Tải về
Back to top