Đáp án bài 6 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực?

Lời giải đáp án

- Các yếu tố của lực: điểm đặt, phương, chiều và cường độ.

- Cách biểu diễn lực:

  Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).

  Phương và chiều là phương và chiều của lực.

  Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ xích cho trước.

doctailieu.com
Tải về
Back to top