Đáp án bài 6 trang 58 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 58 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2

SO4 loãng dư, thu được 1568 ml khí ỏ điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn giải

Thí nghiệm 1: Cả Al và Mg cùng phản ứng

2Al + 3H2S04 →  Al2(S04)3 + 3H2

Mg + H2S04 →  MgS04 + H2

Thí nghiệm 2: Chỉ có Al tham gia phản ứng, chất rắn còn lại là Mg dư. => mMg= 0,6 (g)

Dựa vào PTHH (1), (2) và số mol khí Htính toán được số mol của Al

=> từ đó tính được phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Đáp án bài 6 trang 58 sgk hóa lớp 9

Ở thí nghiệm 2: Chỉ có Al tác dụng với dung dịch NaOH và bị hòa tan hết vì NaOH dư.

Chất rắn còn lại là Mg = 0,6 gam hay = 0,6 : 24 = 0,025 mol

Ở thí nghiệm 1: Số moi H2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol. Gọi x là số mol Al.

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2S04 →  Al2(S04)3 + 3H2

x                   →               1,5x (mol)

Mg + H2S04 →  MgS04 + H2

0,025 →                  0,025 (mol)

Theo hiđro, ta có: 1,5x + 0,025 = 0,07 => x = 0,03 mol = mol Al

Khối lượng của hỗn hợp: m = mMg + mAl = 0,6 + 0,03.27 = 1,41 gam

Đáp án bài 6 trang 58 sgk hóa lớp 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X