Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 6 trang 48 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 48 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N(đo ở đktc).

Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Hướng dẫn giải

BTNT: 

nC=nCO2

nH=2nH2O

nN=2nN2

mO=meste-mC-mH-mN => nO

=> C:H:O:N => CTĐGN => CTPT A(dựa vào tỉ khối của este với H2)

=> CTCT của A, B

Đáp án bài 6 trang 48 sgk hóa học lớp 12

MA = 44,5 . 2 = 89 (g/mol); nCO2=13,2/44=0,3 mol; nH2O=6,3/18=0,35 mol; nN2=1,12/22,4=0,05 mol

nC=nCO2=13,2/44=0,3 mol

nH=2nH2O=0,7 mol

nN=2nN2=0,1 mol

mO=meste-mC-mH-mN = 8,9-0,3.12-0,7.1-0,1.14=3,2 gam => nO=3,2/16=0,2 mol

=> C:H:O:N = 0,3:0,7:0,2:0,1 = 3:7:2:1
=> CTĐGN: C3H7O2N

Mà MA = 89 => CTPT: C3H7O2N

CTCT: H2N-CH2-COOCH(A); H2N-CH2-COOH (B)

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    02:10 AM
20/07/2018    02:10 AM
Back to top