Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 6 trang 174 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 174 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4.

Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những sung dịch nào?

A. Hai sung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3

B. Ba dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3 , K2S

C. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2S

D. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2SO4.

Hướng dẫn giải

Quan sát hiện tượng khác nhau ( xuất hiện kết tủa hay khí thoát ra) khi nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào các chất để nhận biết chúng

Đáp án bài 6 trang 174 sgk hóa học lớp 12

Cho dd NaOH lần lượt vào 5 lọ đựng 5 dung dịch

+ Lọ nào có kết tủa trắng, có khí không màu không mùi bay lên là Ba(HCO3)2

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CO2↑ + 2H2O

Lọ nào có khí mùi trứng thối là K2S.

K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S↑

+ Lọ nào chỉ có khí không màu không mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑ + H2O

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
Back to top