Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 6 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 119 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit sunfuric? Kim loại nào cho nhiều khi hiđro nhất?

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?

Lời giải đáp án

Phương trình phản ứng:

Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂

Fe + H₂SO₄ (loãng) → FeSO₄ + H₂

2Al+ 3H₂SO₄ → Al₂(SO4)₃ + 3H2

Giả sử cho cùng một khối lượng là a g kim loại kẽm sắt và nhôm

Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂

Fe + H₂SO₄ (loãng) → FeSO₄ + H₂

2Al+ 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂

Ta có nFe = a/56; nZn = a/65; nAl = a/27;

Như vậy ta nhận thấy 3a/54 > a/56 > a/65

Như vậy cho cùng một lượng kim loại tác dụng với axit H₂SO₄ loãng dư thì nhôm cho nhiều khí hidro hơn, sau đó đến sắt.

Nếu thu được cùng một lượng khí hidro thì khối lượng kim loại ít nhất là nhôm, sau đó đến sắt, cuối cùng là kẽm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu