Giải bài tập 59 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 59 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.
Đề bài

Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Giải bài tập 59 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Phương pháp

Áp dụng qui tắc nhân đơn thức với đơn thức.

Hướng dẫn giải

5xyz 5x²yz = 25x³y²z²
15x³y²z = 75x⁴y³z²
15x⁴yz = 125x⁵y²z²
-x²yz = -5x³y²z²
-1/2 xy³z = -5/2 x²y⁴z²
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 59 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    05:00 AM
10/08/2018    05:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu