Giải bài tập 58 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 58 trang 49 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z =- 2.

a)2xy(5x²y+ 3x – z);                           b)xy² + y²z³ + z³x⁴.

Phương pháp

Thay giá trị tương ứng của x, và y vào biểu thức.

Hướng dẫn giải

a) Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức ta được:

2xy(5x²y+ 3x – z) = 2.1.(-1).[5.1².(-1) + 3.1 – (-2)] = -2.(-5 + 3 + 2) = 2.0 = 0

Vậy đa thức có giá trị bằng 0 tại x = 1, y =-1, z = -2.

b) Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức ta được:

xy² + y²z³ + z³x⁴ = 1.(-1)² + (-1)².(-2)³ + (-2)³.1⁴ = 1 + (-8) + (-8) = -15

Vậy đa thức có giá trị bằng -15 tại x = 1, y = -1, z = -2.
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 58 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    05:00 AM
10/08/2018    05:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu