Giải bài tập 54 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 54 trang 48 SGK Toán 7 tập 2. Nghiệm của đa thức một biến, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Kiểm tra xem:

a) Giải bài tập 54 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số có phải là nghiệm của đa thức Giải bài tập 54 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số không?

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x² - 4x + 3 không?

Phương pháp

Thay giá trị của x vào đa thức P(x), nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức P(x).

Hướng dẫn giải

a) Ta có: Giải bài tập 54 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Vậy Giải bài tập 54 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số  không là nghiệm của P(x).

 

b) Ta có: Q(1) = 1² - 4.1 + 3 = 1 - 4 + 3 =  0 

 x = 1 là nghiệm của Q(x)

    Q(3) = 3² - 4.3 + 3 = 9 - 12 + 3 = 0 

 x = 1 là nghiệm của Q(x)

Vậy x = 1; x = 3 là nghiệm của Q(x).

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 54 trang 48 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    21:00 PM
09/08/2018    21:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu