Giải bài tập 50 trang 46 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 50 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Cộng trừ đa thức một biến, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Cho các đa thức:

N = 15y³ + 5y² - y⁵ - 5y² - 4y³ - 2y

M = y² + y³ - 3y + 1 - y² + y⁵ -  y³ + 7y⁵.

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N - M.

Phương pháp

- Thu gọn các đa thức bằng cách nhóm các hạng tử đồng dạng lại rồi thu gọn chúng.

- Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

+ Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

+ Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

- Muốn trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

+ Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

+ Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại.

+ Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Hướng dẫn giải

a) Thu gọn các đa thức:

N = 15y³ + 5y² - y⁵ - 5y² - 4y³ - 2y

= - y⁵ + (15y³ - 4y³) + (5y² - 5y²) - 2y

= - y⁵ + 11y³ - 2y

M = y² + y³ - 3y + 1 - y² + y⁵ -  y³ + 7y⁵

= (y⁵ + 7y⁵) + (y³ - y³) + (y² - y²) - 3y + 1

= 8y⁵ - 3y + 1

b)

N + M = (- y⁵ + 11y³ - 2y) + (8y⁵ - 3y + 1)

= - y⁵ + 11y³ - 2y + 8y⁵ - 3y + 1

= (- y⁵ + 8y⁵) + 11y³ + (-2y - 3y) + 1

= 7y⁵ + 11y³ - 5y + 1

N - M = (- y⁵ + 11y³ - 2y) - (8y⁵ - 3y + 1)

= - y⁵ + 11y³ - 2y - 8y⁵ + 3y - 1

= (- y⁵ - 8y⁵) + 11y³ + (-2y + 3y) - 1

= - 9y⁵ + 11y³ + y - 1

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 50 trang 46 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    13:00 PM
09/08/2018    13:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu