Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 89 SGK Hóa học 12

Xem ngay hướng dẫn cách giải và đáp án bài 5 trang 89 sách giáo khoa Hóa học lớp 12

Đề bài:

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là

A. 3.            B. 4.            C. 5.               D. 6.

Hướng dẫn giải:

Ghi nhớ tính chất hóa học của kim loại.

Đáp án bài 5 trang 89 sgk Hóa học lớp 12

Fe tác dụng với các chất tạo muối Fe (II) là: FeCl3, CuSO4, Pb(NO3)2,HCl. 

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb↓

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

=> Có tất cả 4 trường hợp tạo muối Fe(II)

Đáp án B.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 89 SGK Hóa lớp 12

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    12:03 PM
23/07/2018    12:03 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top