Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 82 Sgk Hóa học 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 82 sách giáo khoa Hóa học lớp 12

Đề bài

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. K+, Cl, Ar.

B. Li+, Br, Ne.

C. Na+, Cl, Ar.

D. Na+, F-, Ne.

Đáp án bài 5 trang 82 sgk Hóa học lớp 12

Na ( Z = 11e) => Na -1e  → Na+(có e =10)

F ( Z = 9)      => F + 1e  → F- (Có e = 10)

Ne ( Z =10 )

Đáp án D.

»» Xem thêm bài tiếp theo: Bài 6 trang 82 SGK Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    18:48 PM
22/07/2018    18:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top