Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 81 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn lời giải và đáp án bài 5 trang 81 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

Đáp án bài 5 trang 81 sgk Hóa lớp 9

Khi dẫn khí clo vào dung dịch NaOH, phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học sau: 

Cl₂ + 2KOH → KCl + KClO + H₂O

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 81 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    06:29 AM
17/08/2018    06:29 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu