Bài 5 trang 7 SGK Đại số 8

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 5 trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 phần Đại số.

Đề bài

Hai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Lời giải đáp án bài 5 tr. 7 sgk Đại số 8

- Phương trình x = 0 có tập nghiệm S₁ = {0}.

- Xét phương trình x(x - 1) = 0. Vì một tích bằng 0 khi một trong hai thừa số bằng 0 tức là:

Nên phương trình này có tập nghiệm S₂ = {0; 1}.

Vì S₁ ≠ S₂ nên hai phương trình không tương đương.

»» Bài trước: Bài 4 trang 7 SGK Đại số lớp 8

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Yêu cầu giải đề