Trả lời câu hỏi bài 5 trang 41 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 41 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

Trả lời:

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử để đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1 thì 

+/ Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

+/ Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

Đáp án: b và d

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    04:42 AM
28/08/2018    04:42 AM
Back to top