Giải bài 5 trang 23 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 23 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng ; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn ; 299 cây quả đỏ, bầu dục ; 301 cây quả vàng, tròn ; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau :

a)   P : AABB × aabb

b)   P : Aabb ×  aaBb

c)   P : AaBB ×  AABb

d)   P : AAbb ×  aaBB

Trả lời:

Đáp án: d

Vì theo đề bài:

  • F2: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

 Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 : 9 : 3 : 3 : 1→F1 dị hợp hai cặp gen

  •  F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1 đồng tính

→ P đỏ, bầu dục và vàng, tròn thuần chủng.

P:         AAbb × aaBB

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    20:33 PM
25/08/2018    20:33 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top