Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 5 trang 168 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 168 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau:

a) CH₄, C₂H₄, CO₂.

b) C₂H₅OH, CH₃COOC₂H₅, CH₃COOH.

c) Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic.

Hướng dẫn giải

a) Dùng dd nước brom để nhận ra C2H4 , sau đó dùng dd nước vôi trong để nhận ra CO2 ,còn lại là CH4

b) Dùng quỳ tím để nhận ra CH3COOH, sau đó dùng Na để nhận ra C2H5OH. Còn lại là CH3COOC2H5

c) Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch axit axetic, sau đó dùng dd  AgNO3 trong NH3 để nhận ra glucozo, còn lại là saccarozo

Đáp án bài 5 trang 168 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 168 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 5 trang 168 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    02:21 AM
29/08/2018    02:21 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu