Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 5 trang 155 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 155 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ ?

Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%

Hướng dẫn giải

Tính khối lượng saccarozơ  lí thuyết có trong nước mía theo công thức:

msaccarozơ  lí thuyết = 1(tấn). 13%: 100% ?

Vì H= 80%

=> msaccarozơ thực tế thu được = msaccarozơ lí thuyết. %H

Đáp án bài 5 trang 155 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 155 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    22:30 PM
26/08/2018    22:30 PM
Back to top