Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 5 trang 155 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 155 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ ?

Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%

Hướng dẫn giải

Tính khối lượng saccarozơ  lí thuyết có trong nước mía theo công thức:

msaccarozơ  lí thuyết = 1(tấn). 13%: 100% ?

Vì H= 80%

=> msaccarozơ thực tế thu được = msaccarozơ lí thuyết. %H

Đáp án bài 5 trang 155 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 155 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 155 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    22:30 PM
26/08/2018    22:30 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu