Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 5 trang 130 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 130 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây:

Ca(OH)₂, Mg(OH)₂, Zn(OH)₂, Fe(OH)₂.

Lời giải đáp án 

CaO tương ứng với Ca(OH)₂.

MgO tương ứng với Mg(OH)₂.

ZnO tương ứng với Zn(OH)₂.

FeO tương ứng với Fe(OH)₂.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 130 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu