Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 108 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 5 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Sắp xếp các chất vào các cột thích hợp trong bảng

Đề bài

Hãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2,  NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Câu hỏi bài 5 trang 108 sgk hóa lớp 9

» Tham khảo thêm: Giải Hóa 9 bài 4 trang 108 SGK

Đáp án bài 5 trang 108 sgk Hóa lớp 9

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

CaCO3

NaHCO3

C6H6

C4H10

C2H6O

CH3NO2

C2H3O2Na

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 108 sgk Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    22:01 PM
20/08/2018    22:01 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu