Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 91 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Cho biết trong các cặp chất đã cho, cặp nào có thể tác dụng với nhau?

Đề bài:

Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

a)  H2SO4 và KHCO3 ;    d) CaCl2 và Na2CO3 ;

b)  K2CO3 và NaCl;         e) Ba(OH)2 và K2CO3.

c)  MgCO3 và HCl;

Giải thích và viết các phương trinh hoá học.

Hướng dẫn giải:

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi là tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí.

Đáp án bài 4 trang 91 sgk hóa lớp 9

Những cặp có xảy ra phản ứng là a), b), d), e) và g), vì đây là những phản ứng trao đổi, trong số sản phẩm tạo thành có chất không tan hay chất khí.

a) H2SO4 + 2KHCO3 -> K2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

b) CaCl2 + Na2CO3 -> 2NaCl + CaCO3↓

c)  MgCO3 + 2HCl -> MgCl2 + CO2 ↑ + Н2О

d)  Ba(OH)2 + K2CO3 -> BaCO3 ↓+ 2KOH

e) Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2 -> 2CaCO3 ↓+ 2H2O

- Cặp không xảy ra phản ứng là c) K2CO3 và NaCl, vì không có kết tủa hay chất khí nào tạo thành.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 91 sgk Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    22:38 PM
18/08/2018    22:38 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu