Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 4 trang 82 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 82 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Mạng tinh thể kim loại loại gồm có

A. Nguyên tử, ion kim loại và các êlectron độc thân.

B. Nguyên tử, ion kim loại và các êlectron tự do.

C. Nguyên tử kim loại và các êlectron độc thân.

D. Ion kim loại và các êlectron độc thân.

Đáp án

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    16:43 PM
22/07/2018    16:43 PM
Back to top