Bài 4 trang 74 SGK toán lớp 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 74 SGK Toán lớp 11

1. Đề bài

Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xét phương trình phương trình x bình cộng bx cộng 2 bằng 0. Tính xác suất sao cho:

a) Phương trình có nghiệm

b) Phương trình vô nghiệm.

c) Phương trình có nghiệm nguyên.

2. Đáp án bài 4 trang 74 sgk Toán 11

Không gian mẫu là Ω={1,2,3,4,5,6}. Số kết quả có thế có thể có là 6 (hữu hạn) các kết quả đồng khả năng.

Ta có bảng:


bảng phương trình không gian mẫu

Đáp án bài 4 trang 74 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 74 sgk Toán 11

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top