Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 4 trang 73 sách giáo khoa Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 73 SGK Toán lớp 5 luyện tập chung về các phép tính với số thập phân

Bài 4 Luyện tập chung : Tìm x:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x ᵡ 12,5 = 6 ᵡ 2,5

Đáp án

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27

x = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c) x ᵡ 12,5 = 6 ᵡ 2,5

x ᵡ 12,5 = 15

x = 15 : 12,5

x = 1,2

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    09:19 AM
16/07/2018    09:19 AM
Back to top