Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 4 trang 72 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 72 SGK hóa học lớp 12.

Đề bài

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Đáp án bài 4 trang 72 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 72 sgk hóa lớp 12 phần 1
Đáp án bài 4 trang 72 sgk hóa lớp 12 phần 2
 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    16:42 PM
21/07/2018    16:42 PM
Back to top