Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 4 trang 64 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 64 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2;

b) CH2=CCl-CH=CH2;

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2;

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic);

e) NH2-[CH2]10COOH.

Đáp án bài 4 trang 64 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 64 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    06:23 AM
21/07/2018    06:23 AM
Back to top