Bài 4 trang 60 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 60 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2 ;

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2 ;

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện, nếu có.

Hướng dẫn giải

Chú ý: Fe thị động với  H2SO4 đặc, nguội;

Đáp án bài 4 trang 60 sgk hóa lớp 9

Sắt tác dụng được với dung dịch Cu(N03)2 và khí Cl2.

Fe+Cu(NO₃)₂⟶Fe(NO₃)₂+Cu

2Fe+3Cl₂⟶2FeCl₃

» Tham khảo: Bài 5 trang 60 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X