Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 60 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 60 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2 ;

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2 ;

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện, nếu có.

Hướng dẫn giải

Chú ý: Fe thị động với  H2SO4 đặc, nguội;

Đáp án bài 4 trang 60 sgk hóa lớp 9

Sắt tác dụng được với dung dịch Cu(N03)2 và khí Cl2.

Fe+Cu(NO₃)₂⟶Fe(NO₃)₂+Cu

2Fe+3Cl₂⟶2FeCl₃

» Tham khảo: Bài 5 trang 60 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 60 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    18:02 PM
13/08/2018    18:02 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu