Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 4 trang 48 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 48 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với:

NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa.

Đáp án bài 4 trang 48 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 4 trang 48 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    22:21 PM
19/07/2018    22:21 PM
Back to top