Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 4 trang 190 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 190 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

    a) Hệ sinh thái biển.

    b) Hệ sinh thái thành phố.

    c) Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

    d) Hệ sinh thái nông nghiệp.

Lời giải

    Đáp án: d.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu