Trả lời câu hỏi bài 4 trang 19 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 19 sách giáo khoa sinh học lớp 9 : chọn các kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sinh con ở người.

Đề bài:

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau.

Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều có mắt đen tóc xoăn ?

a)   AaBb

b)  AaBB

c)   AABb

d)   AABB

Trả lời:

Chọn đáp án d

Vì:

Bố có tóc thẳng ,mắt xanh=> kiểu gen aabb
=> mẹ không được cho giao tử ab, aB, Ab vì nếu mẹ có giao tử các loại giao tử đó thì con sinh ra không thể 100%  mắt đen tóc xoăn

=> mẹ có kiểu gen AABB

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    08:18 AM
25/08/2018    08:18 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu