Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 4 trang 18 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 18 SGK Hóa học lớp 12.

Đề bài

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Hướng dẫn giải

a) Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO(n≥2)

Đáp án bài 4 trang 18 sgk hóa lớp 12

- Công thức tổng quát của este no, đơn chức là CH2nO(n≥2)

- Từ nO2=nA => MA => n

b) Este đơn chức nên ta có: n muối = n este => M muối => CTCT của muối => CTCT este

Đáp án bài 4 trang 18 sgk hóa học lớp 12

a) Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO(n≥2)

=>  MA = 7,4/0,1 = 74 =>14n+32 = 74 => n = 3

=>  Công thức phân tử của A là C3H6O2

b) nRCOONa  = 0,1 (mol) => MRCOONa = 68 g/mol =>R = 68 - 23 - 44 =1 (R là H)

=> Muối là HCOONa

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 18 sgk Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    06:26 AM
17/07/2018    06:26 AM
Back to top