Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 160 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 160 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách -OH của nhóm -COOH và

- H của nhóm - NH2. Hãy viết phương trình hóa học.

Đáp án bài 4 trang 160 sgk hóa lớp 9

a) Giữa H2N – R – COOH và CH3 – COOH:

Giống nhau: đều chức C, H, O và phân tử có nhóm – COOH

Ở amino axit còn có nguyên tố N và phân tử còn có nhóm - NH2.

b) Phản ứng giữa hai phân tử axit amino axetic:

Đáp án bài 4 trang 160 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
27/08/2018    18:25 PM
27/08/2018    18:25 PM
Back to top