Giải bài 4 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Giải phương trình:

(x – 1)(x² + 3x – 2) – (x³ – 1) = 0.

Lời giải đáp án

(x – 1)(x² + 3x – 2) – (x³ – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x² + 3x - 2) - (x - 1)(x² + x + 1) = 0

⇔ (x – 1)[(x² + 3x - 2) - (x² + x + 1)] - 0

⇔ (x – 1)(2x - 3) = 0

⇔ x - 1 = 0 hoặc 2 - 3 = 0

x - 1 = 0 ⇔x = 1

2x - 3 = 0 ⇔x = 3/2

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {1;3/2}

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    07:34 AM
19/08/2018    07:34 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu