Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 4 trang 151 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Trong 800cm³ của một dung dịch có chứa 8g NaOH.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu cm³ nước vào 200cm³ dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?

Lời giải đáp án

nNaOH = 8/40 = 0,2 mol; 800ml = 0,8 lít.

CM = n/V = 0,2/0,8 = 0,25 mol/l

nNaOH có trong 200ml (200cm³) dung dịch NaOH 0,25M.

nNaOH = 200.0,25/1000 = 0,05 mol.

1000ml dung dịch NaOH có 0,1 mol NaOH.

V = 1000.0,05/0,1 = 500ml dung dịch.

VH₂O cần dùng để pha loãng 200ml dung dịch NaOH 0,25M để dung dịch NaOH 0,1M.

VH₂O = 500 - 200 =300ml H2O.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu