Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 4 trang 149 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 149 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.

Đề bài 4 trang 149
 

Lời giải đáp án

Dung dịch NaCl:

mdd =200g; V= m/D = 200/1,1 ≈ 182ml.

C% : 15%; C M =2,8M.

Dung dịch Ca(OH)2 .

mH2O = 199,85g; mdd = 200g; C%=0,074% ; CM = 0,01M.

Dung dịch BaCl2.

Mct = 30g; mH2O = 120g; Vdd = 125ml; CM = 1,152M.

Dung dịch KOH.

Mct = 42g; mH2O = 270g;    mdd = 312ml; C%= 13,46%.

Dung dịch CuSO4.

Mdd = 20g; mH2O = 17g; Vdd = 17,39ml; CM = 1,078M.

Đáp án bài 4 trang 149
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 4 trang 149 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu