Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 4 trang 100 sgk Hóa học 12

Đáp án bài tập 4 trang 100 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học...

Đề bài:

Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải:

- Ghi nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại:

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn,Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- Muối của kim loại nào đứng sau Ni trong dãy điện hóa thì có phản ứng với Ni.

 

Đáp án bài 4 trang 100 sgk Hóa học lớp 12

Ni có thể phản ứng với các dung dịch muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3. Vì tính khử của Ni lớn hơn Cu, Pb, Ag nên đẩy được chúng ra khỏi muối.

PTHH:

Ni + CuSO4 → NiSO4 + Cu↓

Ni + Pb(NO3)2 → Ni(NO3)2 + Pb↓

Ni + 2AgNO3     →  Ni(NO3)2 + 2Ag↓

--------------------------------------------------------------------

   Mời các bạn tham khảo thêm hướng dẫn phương pháp giải bài tập Hóa học 12 SGK các dạng bài tập cơ bản khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top