Giải bài tập 39 trang 43 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 39 trang 43 SGK Toán 7 tập 2. Đa thức một biến, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Cho đa thức:

P(x) = 2 + 5x² – 3x³ + 4x² – 2x – x³ + 6x⁵.

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).

Phương pháp

Thu gọn đa thức bằng cách nhóm các hạng tử đồng dạng lại rồi thu gọn chúng.

Hướng dẫn giải

Ta có P(x) = 2 + 5x² – 3x³ + 4x² – 2x – x³ + 6x⁵.

Thu gọn P(x)

P(x) = 2 + 5x² – 3x³ + 4x² – 2x – x³ + 6x⁵

= 2 + (5x² + 4x²) + (-3x³ - x³) + 6x⁵

= 2 + 9x² - 4x³ + 6x⁵

Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo thứ tự giảm của biến:

P(x) = 6x⁵ - 4x³ + 9x² + 2

b) Hệ số của lũy thừa bậc 5 là 6

Hệ số của lũy thừa bậc 3 là -4

Hệ số của lũy thừa bậc 2 là 9

Hệ số của lũy thừa bậc 1 là -2

Hệ số của lũy thừa bậc 0 là 2.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X