Đáp án bài 3 trang 95 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 95 SGK sinh học lớp 9 để hiểu hơn về công nghệ sinh học là gì và gồm những lĩnh vực nào...

Đề bài:

Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào? Cho biết vai trò của công nghệ sinh học và từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

1. Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

2. Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực là: công nghệ lên men, công nghệ tế bào, công nghệ enzim, công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, công nghệ sinh học xử lí môi trường, công nghệ gen, công nghệ sinh học y -dược.

3. Vai trò của công nghệ sinh học là tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

Gồm 7 lĩnh vực:

        +/ Công nghệ lên men : tạo ra các thực phẩm lên men, các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi và trồng trọt

        +/ Công nghệ tế bào thực vật và động vật : tạo ra các giống vật nuôi cây trồng

        +/ Công nghệ enzim : sản xuất các axit amin từ nhiều nguồn nguyên liệu , chế biến các chất cảm ứng sinh học, thuốc phát hiện các chất độc hại

        +/ Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi : nhân nhanh giống động vật

        +/ Công nghệ sinh học xử lí môi trường : xử lí ô nhiễm môi trường

        +/ Công nghệ gen : tạo giống sinh vật biến đổi

        +/ Công nghệ sinh học y - dược : tạo ra các chế phẩm văc xin, thuốc  kháng sinh , vitamin

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    10:54 AM
03/09/2018    10:54 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top