Đáp án bài 3 trang 90 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 90 SGK Toán giải tích lớp 12 - Nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.

Hướng dẫn giải

SGK Giải tích 12 trang 74 và 76. Nhận xét về các yếu tố sau:

- Tập xác đinh.

- Đạo hàm.

- Chiều biến thiên.

- Tiệm cận.

- Đồ thị.
 

Đáp án bài 3 trang 90 sgk giải tích lớp 12

*) Tính chất của hàm số mũ:

Đáp án bài 3 trang 90 sgk giải tích lớp 12 phần 1
*) Tính chất của hàm số logarit:

Đáp án bài 3 trang 90 sgk giải tích lớp 12 phần 2
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top